ප්‍රමාණයෙන් විශාලම රටවල් 10 - ( Largest Countries )

1. රුසියාව (Russia) - ව.කි.මි 17,098,242
2. කැනඩාව (Canada) -  ව.කි.මි 9,984,670

3. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය (USA)-  ව.කි.මි 9,826,675


4. චීනය (China) - ව.කි.මි 9,596,960

5. බ්‍රසීලය (Brazil) -  ව.කි.මි 8,514,877

6. ඔස්ට්‍රේලියාව (Australia) -  ව.කි.මි 7,741,220
7. ඉන්දියාව (India) - ව.කි.මි 3,287,263
8. ආර්ජන්ටිනාව (Argentina) -  ව.කි.මි 2,780,400
9. කසකස්ථානය (Kazakhstan) - ව.කිමි 2,724,900

10. ඇල්ජිරියාව (Algeria) - ව.කිමි 2,381,741
0 comments:

Post a Comment