වැදගත් දින සහ සිදුවීම් (මැයි මාසය)

මැයි 01 - ලෝක කම්කරු දිනය                  
මැයි 03 - ලෝක ප්‍රවෘත්ති නිදහස් දිනය 
මැයි 04 - මළවුන් සිහි කිරීමේ දිනය *
මැයි 05 - ජාත්‍යන්තර වින්නඹු මාතා දිනය 
මැයි 08 - ලෝක රතු කුරුස දිනය 
මැයි 08 - ලෝක තැලිසීමියා දිනය 
මැයි 10 - 11 ලෝක සංක්‍රමණික පක්ෂි දිනය 
මැයි 12 - ජාත්‍යන්තර හෙද දිනය 
මැයි 15 - ජාත්‍යන්තර පවුල් දිනය 
මැයි 17 - ලෝක සන්නිවේදන සහ තොරතුරු සමාජ දිනය 
මැයි 18 - ජාත්‍යන්තර කෞතුකාගාර දිනය 
මැයි 21 - ලෝක සංස්කෘතික දිනය 
මැයි 22 - ජාත්‍යන්තර ජෛව විවිධත්ව දිනය 
මැයි 23 - ලෝක කැස්බෑ දිනය *
මැයි 25 - ජාත්‍යන්තර අතුරුදන් වූ ළමුන් සිහිපත් කිරීමේ දිනය*  
මැයි 29 - එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධකයන් පිලිබඳ ජාත්‍යන්තර දිනය 
මැයි 31 - ලෝක දුම්කොළ විරෝධී දිනය 

* එක්සත් ජාතීන්ගේ නොවන දින 

0 comments:

Post a Comment