ලොව නිපැයුම් ( Inventions ) - 02

1. ඩිජිටල් කැමරාව ( Digital Camera )

1975 - ඇමරිකානු ජාතිකයෙකු වූ Steve Sasson . ඔහු Eastman Kodak නම් ප්‍රසිද්ධ ආයතනයේ ඉංජිනේරුවෙක් විය 
 2. ගුවන් යානය ( Airplane )
 
1903 - Wilbur Wright සහ Orville Wright යන රයිට් සහෝදරවරු  
3. වෙඩි බෙහෙත් ( Gun Powder )

නවවන සියවස - චීන ජාතිකයන් විසිනි. 

 

4. විදුලි බුබුල ( Light Bulb )

1879 - ඇමරිකානු ජාතිකයෙකු වූ තෝමස් අල්වා  එඩිසන් 


 
5. බැටරිය ( Battery )

1800 - ඉතාලි ජාතිකයෙකු වූ Alessandro Volta විසිනි 

6. දූරේක්ෂය ( Telescope )
 
1608 - ලන්දේසි ජාතික Hans Lippershey7. ඩයිනමයිට්  ( Dynamite )

1867 - ස්වීඩන් ජාතික Alfred Nobel


6 comments: