ලොව උසම කඳු 10 - ( Highest Mountains )

1. එවරස්ට් කන්ද ( Mount Everest )

උස - මීටර් 8848 / අඩි 29029
ප්‍රදේශය - නේපාල සහ ටිබෙට් දේශ සීමාව

කඳු පන්තිය - හිමාලය   


2. K2- ගුඩ්වින් ඔස්ටන් ( Mount Godwin Austen)

උස - මීටර් 8611 / අඩි 28251
ප්‍රදේශය - පකිස්ථාන සහ චීන දේශ සීමාව 

කඳු පන්තිය - කරකොරම්    

3. කැනචේන්ජුන්ගා ( Mount Kangchenjunga)

උස - මීටර් 8586 / අඩි 28169
ප්‍රදේශය - නේපාල සහ ඉන්දීය දේශ සීමාව 

කඳු පන්තිය - හිමාලය   


4. ලුට්සී කන්ද ( Mount Lhotse)

උස - මීටර් 8516 / අඩි 27940
ප්‍රදේශය -
නේපාල සහ ටිබෙට් දේශ සීමාව
කඳු පන්තිය - හිමාලය   5. මකලු කන්ද ( Mount Makalu)

උස - මීටර් 8485 / අඩි 27838
ප්‍රදේශය -
නේපාල සහ ටිබෙට් දේශ සීමාව
කඳු පන්තිය - හිමාලය   


6. චෝ ඔයූ කන්ද ( Mount Cho Oyu)

උස - මීටර් 8188 / අඩි 26864
ප්‍රදේශය -
නේපාල සහ ටිබෙට් දේශ සීමාව
කඳු පන්තිය - හිමාලය   


7. ඩව්ලජිරී කන්ද ( Mount Dhaulagiri)

උස - මීටර් 8167 / අඩි 26795
ප්‍රදේශය -
නේපාල 
කඳු පන්තිය - හිමාලය   


8. මනස්ලු කන්ද ( Mount Manaslu )

උස - මීටර් 8163 / අඩි 26781
ප්‍රදේශය -
නේපාල 
කඳු පන්තිය - හිමාලය   

9. නැන්ග පාබට් ( Mount Nanga Parbat )

උස - මීටර් 8126 / අඩි 26660
ප්‍රදේශය -
පකිස්ථානය  
කඳු පන්තිය - හිමාලය   


10. ඇනාපුර්නා කන්ද ( Mount Annapurna)

උස - මීටර් 8091 / අඩි 26545
ප්‍රදේශය -
නේපාල 
කඳු පන්තිය - හිමාලය  2 comments: